به زبان شعر

کوفه پس از حیدر فضای مبهمی داشت
آن شهر غم هر گوشه آثار غمی داشت

در کوچه های شهر غم آلود کوفه
هرجا یتیمی بود حال درهمی داشت

آنشب فقیری از خدای خویش پرسید
کوآنکه هر شب با فقیران عالمی داشت