به زبان شعر

دوباره میکنم مدح امام المسلین حیدر
نسوزی چون که می گویم به لفظی آتشین حیدر
خلایق کهتر و پستند و “ماه و مهترین” حیدر
به وقت صور اسرفیل صوت آخرین حیدر

مرا پرورده با لطفش میان آستین حیدر
نوشته سر در قلبم امیرالمومنین حیدر
{سرشار ازبوی بهشت باشید}