نگاه کردن به سه چیز عبادت است : نگاه کردن به صورت والدین ، به قرآن و دریا.