خاطره ایی از شهید چمران

وی در یکی از خاطراتش از دانشگاه تهران می‌گفت :

زمانی که در این دانشگاه ، کمونیست‌ها مسلط بودند

و دانشجویان مسلمان تنها اتاقی کوچک برای برگزاری نماز داشتند ،

چون بعضی از دانشجویان خجالت می‌کشیدند که در دانشگاه نماز بخوانند ،

با اینکه او از ریا نفرت داشت ،

اما روزی چندین بار در نمازخانه نماز می‌خواند

تا دانشجویان دیگر احساس تنها بودن نکنند و خجالت نکشند