خادمان هیئت در حال استقبال سخنران جلسه…

img_20161017_230950
خادمان هیئت در حال استقبال سخنران جلسه…